*ในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนนักเรียนใหม่แล้ว นักเรียนสามารถลงทะเบียนหลักสูตรได้เลย